حمایت مالی

اگر دوست دارید سهمی در حفاظت از اکوسیستم های آبی دنیا و حفظ این تنوع زیستی بزرگ و غنی داشته باشید، می توانید از این طریق ما را در این پروژه با کمک های مالی خود حمایت کنید

نوع پرداخت

"*" indicates required fields

شماره حساب : 

0108052968006


شماره کارت : 

6037997574608353


شماره شبا: 

IR180170000000108052968006


به نام محمد مقدس حسین زاده