به نجات صخره های مرجانی کمک کنید

اتحاد صخره های مرجانی (CORAL) یک سازمان غیردولتی محیط زیستی است که ماموریت خود را برای نجات صخره های مرجانی جهان انجام می دهد. ما به طور مشترک با جوامع همکاری می کنیم تا تهدیدهای مستقیم صخره ها را به گونه ای کاهش دهیم که مزایای پایداری برای مردم و حیات وحش به همراه داشته باشد. به موازات این ، CORAL به طور فعال در حال گسترش درک علمی نحوه سازگاری مرجان ها با تغییرات آب و هوایی است و از این اطلاعات برای صخره ها بهترین فرصت برای رشد نسل های آینده را استفاده می کند. این تخصص ترکیبی ما را منحصر به فرد می کند تا با جمع آوری جامعه حفاظتی در اطراف راه حل های مقیاس پذیر و م forثر برای صخره های مرجانی به مأموریت خود برسیم.

save coral reefs

The Coral Reefs Alliance (CORAL) is an environmental non-governmental organization that carries out its mission to save the world’s coral reefs. We work together with communities to reduce the direct threats to the rocks in a way that has sustainable benefits for people and wildlife. In parallel, CORAL is actively developing a scientific understanding of how corals adapt to climate change, and uses this information for rocks to provide the best opportunity for future generations to grow. This combined expertise makes us unique in bringing our conservation community together around scalable and effective solutions for coral reefs.

Leave a Reply

Your email address will not be published.