حقایقی جالب در مورد کوسه ها

کوسه ها با سابقه 400 میلیون سال قدمت ، از دایناسورها و بسیاری از اشکال دیگر زندگی بر روی زمین فراتر رفته اند. بیش از 1000 گونه کوسه و پرتو وجود دارد که هر ساله گونه های جدیدی از آنها کشف می شود. این شکارچیان بزرگ که برای نظم طبیعی اکوسیستم های دریایی بسیار ضروری هستند ، اکنون با شدیدترین تهدید خود از صید بی رویه روبرو هستند. بسیاری از گونه ها در معرض انقراض هستند ، برخی از خانواده های اشعه مانند ماهی اره در خطر هستند. در حالی که کوسه ها و اشعه ها قرن ها منبع غیرقابل جایگزینی برای جوامع ساحلی در کشورهای در حال توسعه بوده اند ، این تعادل منحصر به فرد در خطر از بین رفتن برای همیشه است. در شرایطی که اقیانوس های ما به شدت تخریب شده اند ، بازگرداندن کوسه ها کلید بهبود تاب آوری این اجسام آبی در برابر تغییرات آب و هوایی است. در حالی که طیف وسیعی از گونه های کوسه ها به تلاش های ما برای حفاظت از محیط زیست پیچیده می شود ، کاهش تعداد این موجودات شگفت انگیز از صید بی رویه و تقاضا برای باله ها و گوشت آنها فوریت این کار را افزایش می دهد. از طریق استراتژی های چند جانبه ما و با هدایت اولویت های جهانی برای حفاظت از کوسه ها و اشعه ها-استراتژی 2015-2025 ، ما تلاش می کنیم تعادل بین انسان و کوسه را بازیابی کنیم.

Interesting facts about sharks

Sharks have a history of 400 million years, surpassing dinosaurs and many other forms of life on Earth. There are more than 1,000 species of sharks and rays, and new species are discovered each year. These large predators, which are essential for the natural order of marine ecosystems, now face the greatest threat from overfishing. Many species are endangered, some families of endangered species such as swordfish. While sharks and rays have been an irreplaceable source for coastal communities in developing countries for centuries, this unique balance is in danger of being lost forever. Returning sharks is key to improving the resilience of these aquatic objects to climate change as our oceans are severely damaged. As a wide range of shark species complicate our efforts to protect the environment, reducing the number of these amazing creatures from overfishing and the demand for their fins and meat increases the urgency of the task. Through our multilateral strategies and by guiding global priorities for shark and radiation protection – Strategy 2015-2025, we strive to restore the balance between humans and sharks.

Leave a Reply

Your email address will not be published.